فراوری انواع سنگ های ساختمانی با جدیدترین فناوری

فارسی العربیه English

به روز رسانی: جمعه 1395/02/17

قیمت سنگ ساختمانی گرانیت
قیمت گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 120000 95000 95000 90000 180000
ممتاز 100000 85000 85000 80000 150000
یک 80000 55000 55000 65000 90000
 
گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )قیمت گرانیت بهاره زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 60000 45000 45000 40000 75000
ممتاز 55000 40000 40000 35000 60000
یک 45000 35000 35000 30000 55000
 
گرانیت بهاره زنجانقیمت گرانیت نهبندان پرتغالی 302

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 60،000 65،000 80،000 110،000
 
گرانیت نهبندان پرتغالی 302قیمت گرانیت دانه اناری بیرجند

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 90000 85000 85000 80000 150000
ممتاز 85000 75000 75000 70000 130000
یک 80000 65000 65000 60000 110000
 
گرانیت دانه اناری بیرجندقیمت گرانیت سبز جنگلی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 120000 100000 100000 95000 180000
ممتاز 105000 85000 85000 80000 160000
یک 85000 75000 75000 70000 130000
 
گرانیت سبز جنگلی بیرجندقیمت گرانیت سفید زاهدان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 70000 48000 48000 45000 85000
ممتاز 65000 44000 44000 42000 80000
 
گرانیت سفید زاهدانقیمت گرانیت نهبندان آستان 306

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 38،000 42،000 58،000 57،000
 
گرانیت نهبندان آستان 306قیمت گرانیت قرمز یزد

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 190000 140000 140000 125000 235000
ممتاز 160000 120000 120000 95000 200000
یک 120000 90000 90000 85000 150000
 
گرانیت قرمز یزدقیمت گرانیت کاهویی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40
سوپر 150000 100000 100000 95000
ممتاز 120000 85000 85000 80000
یک 90000 60000 60000 55000
 
گرانیت کاهویی بیرجندقیمت گرانیت نهبندان کرم 301

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 47،000 52،000 62،000 75،000
 
گرانیت نهبندان کرم 301قیمت گرانیت مروارید مشهد

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 35000 20000 20000 19000 40000
ممتاز 32000 18000 18000 17000 35000
یک 27000 16000 16000 15000 27000
 
گرانیت مروارید مشهدقیمت گرانیت مشکی الموت

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 100000 85000 85000 80000 125000
ممتاز 90000 75000 75000 70000 110000
 
گرانیت مشکی الموتقیمت گرانیت مشکی تربت

سنگ گرانیت مشکی تربت موجود نمی باشد گرانیت مشکی تربتقیمت گرانیت مشکی سرکان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 240000 190000 190000 175000 260000
ممتاز 240000 160000 160000 145000 220000
یک   110000 110000 100000 160000
 
گرانیت مشکی سرکانقیمت گرانیت مشکی چایان

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 140000 90000 90000 80000 170000
ممتاز 120000 75000 75000 67000 140000
یک 80000 65000 65000 60000 120000
 
گرانیت مشکی چایانقیمت گرانیت سفید نطنز فلیم شده

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
ممتاز 58000 40000 40000 38000 75000
 
گرانیت سفید نطنز فلیم شدهقیمت گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 100000 80000 80000 75000 140000
 
گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )قیمت گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 120000 100000 100000 90000 145000
 
گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)قیمت گرانیت هلویی زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 65000 54000 50000 73000
ممتاز 60000 48000 45000 65000
 
گرانیت هلویی زنجانقیمت گرانیت صورتی زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 62000 50000 47000 70000
ممتاز 58000 45000 43000 60000
 
گرانیت صورتی زنجانقیمت گرانیت تایباد

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 60000 55000 88000
ممتاز 58000 53000 84000
 
گرانیت تایبادقیمت گرانیت شکوفه

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 31000 28000 45000
ممتاز 26000 24000 38000
گرانیت شکوفهقیمت گرانیت قرمز طبس

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 44000 40000 64000
ممتاز 38000 35000 56000
 
گرانیت قرمز طبسقیمت گرانیت سفید تکاب

درجه/ابعاد 0.40 40*40 60X60
سوپر 36000 40000 60000
ممتاز 32000 35000 55000
 
گرانیت سفید تکابقیمت گرانیت تویسرکان

ابعاد  40 طولی 40x40
قیمت 155،000 175،000
 
گرانیت تویسرکانقیمت گرانیت خرمدره

- گرانیت خرمدرهقیمت گرانیت خرمدره 301

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 45،000 60،000
 
گرانیت خرمدره 301قیمت گرانیت خرمدره 302

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 48،000 70،000
 
گرانیت خرمدره 302قیمت گرانیت خرمدره 303

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33،000 35،000 48،000 70،000
 
گرانیت خرمدره 303قیمت گرانیت خرمدره 304

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 36،000 38،000 58،000 60،000
 
گرانیت خرمدره 304قیمت گرانیت خرمدره 305

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33،000 35،000 46،000 60،000
 
گرانیت خرمدره 305قیمت گرانیت خرمدره 306

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 45،000 60،000
 
گرانیت خرمدره 306قیمت گرانیت خرمدره 307

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 30،000 32،000 48،000 70،000
 
گرانیت خرمدره 307قیمت گرانیت خرمدره 308

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 35،000 37،000 50،000 60،000
 
گرانیت خرمدره 308قیمت گرانیت خرمدره 309

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 22،000 25،000 32،000 40،000
 
گرانیت خرمدره 309قیمت گرانیت نهبندان

- گرانیت نهبندانقیمت گرانیت نهبندان کرم پرتقالی 303

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 45،000 49،000 65،000 90،000
 
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی 303قیمت گرانیت نهبندان کرم304

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 45،000 50،000 65،000 85،000
 
گرانیت نهبندان کرم304قیمت گرانیت نهبندان ثلاث 305

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 36،000 40،000 55،000 65،000
 
گرانیت نهبندان ثلاث 305قیمت گرانیت نهبندان آستان 307

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 38،000 40،000 50،000 60،000
 
گرانیت نهبندان آستان 307قیمت گرانیت نهبندان آستان 308

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 36،000 38،000 50،000 60،000
 
گرانیت نهبندان آستان  308قیمت گرانیت نهبندان فیلی 309

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 37،000 39،000 48،000 58،000
 
گرانیت نهبندان فیلی 309قیمت گرانیت نهبندان 310

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 25،000 27،000 35،000 50،000
 
گرانیت نهبندان 310قیمت گرانیت سفید نطنز

- گرانیت سفید نطنزقیمت گرانیت سفید نطنز 301

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33،000 36،000 50،000 52،000
 
گرانیت سفید نطنز 301قیمت گرانیت سفید نطنز 302

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 45،000 50000
 
گرانیت سفید نطنز 302قیمت گرانیت سفید نطنز 303

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 28،000 30،000 40،000 48،000
 
گرانیت سفید نطنز 303قیمت گرانیت هلویی چین

ابعاد  2 سانتی طولی  2 سانتی نمره  3 سانتی طولی 3 سانتی نمره
قیمت 75،000 75،000 135،000 145،000
 
گرانیت هلویی چینقیمت گرانیت پرتقالی چین

ابعاد  2 سانتی طولی  2 سانتی نمره  3 سانتی طولی 3 سانتی نمره
قیمت 125،000 135،000 205،000 215،000
 
گرانیت پرتقالی چین


خدمات مرتبط با سنگ ساختمانی
فروش دفتر سنگ اسکوپ سنگ صد صنعت
محصولات مرتبط با سنگ ساختمانی

قیمت ارزهای رایج

  ارز قیمت آنلاین
قیمت ارز

دلار:

34،580 ریال
قیمت ارز

یورو:

39،970 ریال
قیمت ارز

پوند:

50،650 ریال
قیمت ارز

درهم:

9،480 ریال

به روز رسانی: 1395/02/15 - ساعت: 1:49 PM

آمار بازدید

امروز: جمعه 1395/02/17

بازدید این ماه:

54341 نفر

بازدید امسال:

149165 نفر

بازدید کل:

2076709 نفر

افراد آنلاین:

66 نفر

سنگ کارینو در شبکه های اجتماعی

گوگل پلاس  اینستاگرام  توییتر  فیسبوک  تبلیغات اینترنتی  Site Map  Telegram Chanel

© Copyright 2013 KarinoStone.com - All Rights Reserved by BeRonza.com - Design by: BeRonza.net