فراوری انواع سنگ های ساختمانی با جدیدترین فناوری

فارسی العربیه English

به روز رسانی: پنج شنبه 1395/03/06

قیمت سنگ ساختمانی گرانیت
قیمت گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 120000 95000 95000 90000 180000
ممتاز 100000 85000 85000 80000 150000
یک 80000 55000 55000 65000 90000
 
گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )قیمت گرانیت بهاره زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 60000 45000 45000 40000 75000
ممتاز 55000 40000 40000 35000 60000
یک 45000 35000 35000 30000 55000
 
گرانیت بهاره زنجانقیمت گرانیت نهبندان پرتغالی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 55،000 60،000 80،000 110،000
 
گرانیت نهبندان پرتغالیقیمت گرانیت دانه اناری بیرجند

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 90,000 75,000 75,000 70,000 150,000
ممتاز 85,000 60,000 60,000 55,000 130,000
یک 80,000 50,000 50,000 45,000 110,000
 
گرانیت دانه اناری بیرجندقیمت گرانیت سبز جنگلی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 120,000 100,000 100,000 95,000 170,000
ممتاز 105,000 85,000 85,000 80,000 160,000
یک 85,000 75,000 75,000 70,000 130,000
 
گرانیت سبز جنگلی بیرجندقیمت گرانیت سفید زاهدان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 70,000 48,000 48,000 45,000 85,000
ممتاز 65,000 44,000 44,000 42,000 80,000
 
گرانیت سفید زاهدانقیمت گرانیت قرمز یزد گوجه ای

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 150,000 120,000 120,000 105,000 195,000
ممتاز 140,000 105,000 105.000 85,000 170,000
یک 80,000 60,000 60,000 55,000 130,000
 
گرانیت قرمز یزد گوجه ایقیمت گرانیت سبز کاهویی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40
سوپر 13,0000 100,000 100,000 90,000
ممتاز 120000 85000 85000 80,000
یک 90,000 70,000 70,000 65,000
 
گرانیت سبز کاهویی بیرجندقیمت گرانیت مروارید مشهد

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 35000 20000 20000 19000 40000
ممتاز 32000 18000 18000 17000 35000
یک 27000 16000 16000 15000 27000
 
گرانیت مروارید مشهدقیمت گرانیت مشکی الموت

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 100000 85000 85000 80000 125000
ممتاز 90000 75000 75000 70000 110000
 
گرانیت مشکی الموتقیمت گرانیت مشکی تربت

سنگ گرانیت مشکی تربت موجود نمی باشد گرانیت مشکی تربتقیمت گرانیت مشکی سرکان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 240000 190000 190000 175000 260000
ممتاز 240000 160000 160000 145000 220000
یک   110000 110000 100000 160000
 
گرانیت مشکی سرکانقیمت گرانیت مشکی چایان

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 140000 90000 90000 80000 170000
ممتاز 120000 75000 75000 67000 140000
یک 80000 65000 65000 60000 120000
 
گرانیت مشکی چایانقیمت گرانیت فلیم شده

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
ممتاز 58000 40000 40000 38000 75000
 
گرانیت فلیم شدهقیمت گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 100000 80000 80000 75000 140000
 
گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )قیمت گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 120000 100000 100000 90000 145000
 
گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)قیمت گرانیت صورتی زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 62000 50000 47000 70000
ممتاز 58000 45000 43000 60000
 
گرانیت صورتی زنجانقیمت گرانیت تایباد

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 60,000 55,000 90,000
ممتاز 55,000 50,000 85,000
 
گرانیت تایبادقیمت گرانیت شکوفه

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 31000 28000 45000
ممتاز 26000 24000 38000
گرانیت شکوفهقیمت گرانیت قرمز طبس

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 48,000 45,000 65,000
ممتاز 42,000 40.000 60,000
 
گرانیت قرمز طبسقیمت گرانیت سفید تکاب

درجه/ابعاد 0.40 40*40 60X60
سوپر 35000 38000 60000
ممتاز 30000 33000 55000
 
گرانیت سفید تکابقیمت گرانیت مشکی تویسرکان

ابعاد  40 طولی 40x40
قیمت 155،000 175،000
 
گرانیت مشکی تویسرکانقیمت گرانیت خرمدره

- گرانیت خرمدرهقیمت گرانیت خرمدره شکلاتی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 45،000 60،000
 
گرانیت خرمدره شکلاتیقیمت گرانیت خرمدره مرادی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 32،000 35،000 48،000 70،000
 
گرانیت خرمدره مرادیقیمت گرانیت خرمدره دودانگه

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33،000 35،000 48،000 70،000
 
گرانیت خرمدره دودانگهقیمت گرانیت خرمدره طلایی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 35،000 38،000 58،000 60،000
 
گرانیت خرمدره طلاییقیمت گرانیت خرمدره صدری

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 30،000 33،000 45،000 60،000
 
گرانیت خرمدره صدریقیمت گرانیت خرمدره غده دار

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 20،000 23،000 30،000 30،000
 
گرانیت خرمدره غده دارقیمت گرانیت نهبندان

- گرانیت نهبندانقیمت گرانیت نهبندان کرم پرتقالی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 45،000 48،000 65،000 90،000
 
گرانیت نهبندان کرم پرتقالیقیمت گرانیت نهبندان کرم

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 45،000 50،000 65،000 85،000
 
گرانیت نهبندان کرمقیمت گرانیت نهبندان ثلاث

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 40،000 43،000 58،000 65،000
 
گرانیت نهبندان ثلاثقیمت گرانیت نهبندان آستان

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 38،000 40،000 50،000 60،000
 
گرانیت نهبندان آستانقیمت گرانیت نهبندان فیلی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 37،000 39،000 48،000 58،000
 
گرانیت نهبندان فیلیقیمت گرانیت سفید نطنز

- گرانیت سفید نطنزقیمت گرانیت سفید نطنزحبیب الهی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33،000 36،000 50،000 52،000
 
گرانیت سفید نطنزحبیب الهیقیمت گرانیت سفید نطنز محمدی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 30،000 33،000 45،000 50000
 
گرانیت سفید نطنز محمدیقیمت گرانیت سفید نطنز اوره

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 28،000 30،000 40،000 45،000
 
گرانیت سفید نطنز اورهقیمت گرانیت هلویی چین

ابعاد  2 سانتی طولی  2 سانتی نمره  3 سانتی طولی 3 سانتی نمره
قیمت 75،000 75،000 135،000 145،000
 
گرانیت هلویی چینقیمت گرانیت پرتقالی چین

ابعاد  2 سانتی طولی  2 سانتی نمره  3 سانتی طولی 3 سانتی نمره
قیمت 125،000 135،000 205،000 215،000
 
گرانیت پرتقالی چینقیمت گرانیت قرمز یزد

- گرانیت قرمز یزدقیمت گرانیت قرمز یزد سماقی

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 140,000 110,000 110,000 90,000 180,000
ممتاز 130,000 100,000 100,000 80,000 160,000
یک 90,000 65,000 65,000 60,000 130,000
 
گرانیت قرمز یزد سماقیقیمت گرانیت مشکی نطنز

- گرانیت مشکی نطنزقیمت گرانیت مشکی نطنز (حسینی)

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 120,000 90,000 90,000 80,000 150,000
ممتاز 110,000 75,000 75,000 65,000 135,000
یک 90,000 55,000 55,000 50,000 110,000
 
گرانیت مشکی نطنز (حسینی)


خدمات مرتبط با سنگ ساختمانی
تلگرام سنگ کارینو اسکوپ سنگ صد صنعت
محصولات مرتبط با سنگ ساختمانی

قیمت ارزهای رایج

  ارز قیمت آنلاین
قیمت ارز

دلار:

34،700 ریال
قیمت ارز

یورو:

38،950 ریال
قیمت ارز

پوند:

50،700 ریال
قیمت ارز

درهم:

9،470 ریال

به روز رسانی: 1395/03/06 - ساعت: 12:07 PM

آمار بازدید

امروز: پنج شنبه 1395/03/06

بازدید این ماه:

25984 نفر

بازدید امسال:

225524 نفر

بازدید کل:

2153068 نفر

افراد آنلاین:

44 نفر

سنگ کارینو در شبکه های اجتماعی

گوگل پلاس  اینستاگرام  توییتر  فیسبوک  تبلیغات اینترنتی  Site Map  Telegram Chanel

© Copyright 2013 KarinoStone.com - All Rights Reserved by BeRonza.com - Design by: BeRonza.net