فراوری انواع سنگ های ساختمانی با جدیدترین فناوری

فارسی English

به روز رسانی: جمعه 1396/06/31

قیمت سنگ ساختمانی سنگ گرانیت


سنگ ساختمانی گرانیت (Granite Stone)
قیمت گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 85000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی نطنز ( مولایی )قیمت گرانیت بهاره زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 40000
ممتاز 36000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت بهاره زنجانقیمت گرانیت نهبندان پرتقالی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 55000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان پرتقالیقیمت گرانیت دانه اناری بیرجند

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
قیمت 70000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت دانه اناری بیرجندقیمت گرانیت سبز جنگلی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 110000
ممتاز 90000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت سبز جنگلی بیرجندقیمت گرانیت سفید زاهدان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 48000
ممتاز 42000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت سفید زاهدانقیمت گرانیت قرمز یزد گوجه ای

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
قیمت 125000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت قرمز یزد گوجه ایقیمت گرانیت کاهویی بیرجند

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40
سوپر 85000
ممتاز 70000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت کاهویی بیرجندقیمت گرانیت مروارید مشهد

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 20000
ممتاز 17000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مروارید مشهدقیمت گرانیت مشکی الموت

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
سوپر 80000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی الموتقیمت گرانیت مشکی تربت

   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی تربتقیمت گرانیت مشکی سرکان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 185000
ممتاز 135000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی سرکانقیمت گرانیت مشکی چایان

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر 85000
ممتاز 70000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی چایانقیمت گرانیت فلیم شده

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
ممتاز 40000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت فلیم شدهقیمت گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر

   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت قرمز نطنز ( تزریقی )قیمت گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)

درجه/ابعاد 60X60 40X40 60X30 0.40  پله 3
سوپر

   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت قرمز نهبندان (تزریقی)قیمت گرانیت صورتی زنجان

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40   پله 
قیمت 45000
 
گرانیت صورتی زنجانقیمت گرانیت تایباد

درجه/ابعاد 40X40 0.40  پله 3
سوپر 55000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت تایبادقیمت گرانیت شکوفه

   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت شکوفهقیمت گرانیت قرمز طبس

   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت قرمز طبسقیمت گرانیت سفید تکاب

-
درجه/ابعاد 0.40  40*40   60X60    پله  
قیمت 35000
 
    جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید

گرانیت سفید تکابقیمت گرانیت مشکی تویسرکان

ابعاد  40 طولی 40x40    60*60      پله  
قیمت 160000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت مشکی تویسرکانقیمت گرانیت خرمدره

- گرانیت خرمدرهقیمت گرانیت خرمدره شکلاتی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 34000
 
گرانیت خرمدره شکلاتیقیمت گرانیت خرمدره مرادی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت خرمدره مرادیقیمت گرانیت خرمدره دودانگه

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت خرمدره دودانگهقیمت گرانیت خرمدره طلایی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 35000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت خرمدره طلاییقیمت گرانیت خرمدره صدری

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 30000
 
   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت خرمدره صدریقیمت گرانیت خرمدره غده دار

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 20000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت خرمدره غده دارقیمت گرانیت نهبندان

- گرانیت نهبندانقیمت گرانیت نهبندان کرم پرتقالی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 47000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان کرم پرتقالیقیمت گرانیت نهبندان کرم

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 45000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان کرمقیمت گرانیت نهبندان ثلاث

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 38000
   
   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان ثلاثقیمت گرانیت نهبندان آستان

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 36000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان آستانقیمت گرانیت نهبندان فیلی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 37000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت نهبندان فیلیقیمت گرانیت سفید نطنز

- گرانیت سفید نطنزقیمت گرانیت سفید نطنزحبیب الهی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 33000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت سفید نطنزحبیب الهیقیمت گرانیت سفید نطنز محمدی

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 30000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت سفید نطنز محمدیقیمت گرانیت سفید نطنز اوره

ابعاد  40 طولی 40x40 60x60 پله 3
قیمت 28000
 
   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت سفید نطنز اورهقیمت گرانیت هلویی چین

ابعاد  60*60  40*40  0/40    پله  
قیمت 120,000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت هلویی چینقیمت گرانیت پرتقالی چین

ابعاد  2 سانتی طولی  2 سانتی نمره  3 سانتی طولی 3 سانتی نمره
قیمت
   جهت استعلام قیمت ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت پرتقالی چینقیمت گرانیت قرمز یزد

- گرانیت قرمز یزدقیمت گرانیت قرمز یزد سماقی

درجه/ابعاد 60*60 40*40 30*60 0.40  پله 3
قیمت 100000

   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید
گرانیت قرمز یزد سماقیقیمت گرانیت مشکی نطنز

- گرانیت مشکی نطنزقیمت گرانیت مشکی نطنز (حسینی)

درجه/ابعاد 60*60 40*40 0.40  پله 3
سوپر 75000
 
گرانیت مشکی نطنز (حسینی)قیمت گرانیت فیروزه

ابعاد 60*60 40*40 0.40
قیمت 140000
 
   جهت استعلام قیمت ابعاد دیگر ، با شماره 88685333
   تماس حاصل فرمایید


 

سنگ گرانیت


گرانیت فیروزه


تلگرام سنگ کارینو صد صنعت محصولات مرتبط با سنگ ساختمانی
اسکوپ سنگ ساختمانی

آمار بازدید

امروز: جمعه 1396/06/31

بازدید این ماه:

77997 نفر

بازدید امسال:

533592 نفر

بازدید کل:

3546200 نفر

افراد آنلاین:

20 نفر

سنگ کارینو در شبکه های اجتماعی

گوگل پلاس  اینستاگرام  توییتر  فیسبوک  تبلیغات اینترنتی  Site Map  Telegram Chanel

logo-samandehi

© Copyright 2013 KarinoStone.com - All Rights Reserved by karinostone.com - Design by: karinostone.com

راهنمای خرید و فروش سنگ های ساختمانی